ปิดรับการตอบแบบสอบถาม

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปิดรับการตอบแบบสอบถาม

การใช้สื่ออิเลคโทรนิคส์

และ

การใช้ SmartOBEC

ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ เนื่องจากข้อมูลที่ทุกท่านได้ตอบมาให้กับทางเรา น้ันมีประโยชน์มาก เราหวังว่าคงได้รับความร่วมมือกับท่านใน โอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณครับ