แบบสอบถาม เรื่อง
การวิจัยและพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ
ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

คำชี้แจง ในการการตอบแบบสอบถาม

              1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัย ที่ส่งผลต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลที่ได้จากการศึกษา จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) สำหรับตัวแปรของปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแนวทาง ในการพัฒนาและส่งเสริม การการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการพัฒนาผู้เรียน จึงขอความกรุณาจากท่านผู้บริหาร หรือ ครูวิชาการในสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น จากข้อคำถามที่กำหนดให้ในแบบสอบถามที่กำหนดให้
              ขอความกรุณาให้ท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง เพราะคำตอบของท่าน มีค่าต่อการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และไม่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด
               

2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ            
                           ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จำนวน 8 ข้อ
                           ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวแปรของปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในสำหรับโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ
                           ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่อง ที่ตรงกับสถานภาพที่เป็นจริง ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม หมายเหตุ
1 ตำแหน่ง           ผู้บริหารสถานศึกษา        ครูวิชาการในสถานศึกษา
2 เพศ               ชาย หญิง
3 อายุ             ต่ำกว่า 25 26-35 ปี  36-45 ปี  46-55 ปี  มากกว่า 55 ปี
4 วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   ปริญญาตรีโท ปริญญาเอก    
5 วิทยฐานะ          ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
6 จำนวนนักเรียน     นักเรียนต่ำกว่า 120 คน  121 - 359 คน      360 - 719 คน         720 - 1,079 คน      
1,080 - 1,679 คน      1,680 คนขึ้นไป    
7 ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ADSL  Lease Line IP Star  Modem  Uninet 
อื่นๆ ระบุ 
8 สถานที่ตั้งของโรงเรียน     ในกรุงเทพ และปริมณฑล  ในต่างจังหวัด
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสภาพความเป็นจริง
ข้อที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับความคิดเห็น
ด้านสภาวะแวดล้อม มากที่สุด   มาก ปานกลาง   น้อย น้อยที่สุด
1 สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ 

2 สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของคอมพิวเตอร์

3 สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง

4 สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ต

5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

6 สถานศึกษามีการสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

7 สถานศึกษามีห้องสำหรับจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้

8 สถานศึกษามีการซ่อมบำรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

9 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูร่วมประกวดครูดีเด่นด้านการผลิตสื่อและการใช้สื่อ

10 สถานศึกษามีการนิเทศการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้

11 สถานศึกษามีการดำเนินการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

12 สถานศึกษามีการดำเนินการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของ สพฐ.

13 สถานศึกษามีการดำเนินการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา

14 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการดำเนินการในจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานต้นสังกัด

15 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อเล็กทรอนิกส์จากชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด้านปัจจัยนำเข้า มากที่สุด   มาก ปานกลาง   น้อย น้อยที่สุด
16 ผู้บริหารเห็นความสำคัญในการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

17 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

18 ผู้บริหารสร้างความเข้าใจให้ครูเห็นความสำคัญองการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

19 ผู้บริหารพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมเรื่องการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

20 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อสามารถสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง เช่น E-book CAI

21 ครูเห็นความสำคัญในการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

22 ครูมีทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

23 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

24 ครูสามารถเชื่อมโยงความรู้/เนื้อหากับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

25 ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาขยายผลให้เพื่อนครูทราบ

26 ครูสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

27 ครูมีเวลาที่ใช้การพัฒนาตนเอง สำหรับการเสริมทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้

28 ครูมีงบประมาณในการพัฒนาตนเองสำหรับทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้

29 ครูมีงบประมาณในการพัฒนาตนเองสำหรับทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้

30 ครูมีความสามารถในการเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ด้านกระบวนการ มากที่สุด   มาก ปานกลาง   น้อย น้อยที่สุด
31 การเห็นความสำคัญและคุณค่าของสื่อประกอบการเรียนการสอน

32 การเห็นความสำคัญและคุณค่าของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

33 ความรู้ความเข้าใจในการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

34 ความสามารถในการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ

35 ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้/เนื้อหา

36 ความสนใจในการเข้าร่วมประชุม อบรมพัฒนาการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์

37 ความสามารถในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

38 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้

39 ความสามารถในการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้พัฒนาตนเองในการเพิ่มวิทยฐานะ

40 การพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันโลกทันเหตุการณ์

41 การพัฒนา/ปรับปรุงประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันเทคโนโลยี

42 การพัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยี สำหรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสม

43 การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันโลกทันเหตุการณ์

44 การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสม

45 การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น

ด้านผลผลิต มากที่สุด   มาก ปานกลาง   น้อย น้อยที่สุด
46 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น

47 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน

48 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กที่เรียนรู้เร็วให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

49 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กที่เรียนรู้ช้าเรียนได้ทันเพื่อนโดยนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาศึกษาซ้ำ

50 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือช่วยให้ครูสอนได้ตรงตามตัวชี้วัดมากขึ้น

51 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ซ้ำในกรณีที่ขาดเรียนหรือมีข้อสงสัย

52 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

53 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้เรียนทันโลกทันเหตุการณ์

54 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายขึ้น

55 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน

56 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางด้านคะแนน NT และคะแนน O-NET

57 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้

58 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

59 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดเวลาในการจัดเตรียมการสอนของครูในการวางแผนในพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

60 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสร้างเจตคติในการเรียนที่ดีสำหรับผู้เรียนได้

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะทั่วไป
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นทั่วไปกับแนวทางที่ส่งเสริมในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความคิดเห็นของท่าน
ด้านการบริหารจัดการที่ส่งเสริมในการพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
ด้านการพัฒนาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์
 

ก่อนส่งข้อมูลกรุณาจดจำตัวอักษรและตัวเลขในช่องนี้ >>> เพื่อใช้ในการแก้ไขคำตอบของท่านในกรณีที่ต้องการแก้ไข

กลับหน้าหลัก

ผลการตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์   :   (สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)